venus เทพแห่งความงาม

คำถาม

1.ความเป็นมาของเทพเจ้า  Venus เป็นอย่างไร

2.วิถีชีวิตของชาวกรีกที่มีต่อเทพเจ้า  Venus มีการบูชามาถึงปัจจุบันหรือไม่

3.มนุษย์มีเพื่อศึกษาความเชื่อต่อเทพเจ้า Venus หรือไม่

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาความเป็นมาของเทพเจ้า  Venus

2.เพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิตของชาวกรีกที่มีต่อเทพเจ้า  Venus

3.เพื่อศึกษาถึงความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อเทพเจ้า Venus

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

-ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา

-ได้ทราบถึงวิถีชีวิตของชาวกรีกที่มีต่อเทพเจ้า Venus

-ได้ทราบถึงความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อเทพเจ้า  Venus

-เลือกประเด็นหัวข้อโครงงานที่สนใจ

-ตั้งคำถามที่ต้องการศึกษา

-สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

-สรุปข้อมูลที่ได้ และนำเสนอโครงงาน

Advertisements